κλπ

new5_5420942_blog.jpg

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των προβλημάτων του λόγου, της ομιλίας και της φωνής.

Η λογοθεραπεία ανήκει στις επιστήμες της υγείας αλλά και στις ευρύτερες επιστήμες της συμπεριφοράς. Αναπτύσσεται προφανώς σε κοινωνίες που θεωρούν τη λειτουργία του λόγου ως βασική, δηλαδή είναι πολιτιστικώς και υγιειονομικώς προηγμένες, και διαθέτουν πόρους για την μελέτη και αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.

new4_Close up of half of South Asian man face against yellow backgr 3.jpg

Σε τι χρησιμεύει η μύτη;
Ὁ ρόλος της μύτης είναι διπλός και πολύ σπουδαίος:
• να κλιματίζει (θέρμανση, καθαρισμός, ύγρανση) τον εισπνεόμενο αέρα
• να εξυπηρετεί την όσφρηση (και μέσω αυτής τη συνολική γεύση, την κοινωνικότητα και τη σεξουαλικότητα)
Οι ξεχωριστές αυτές λειτουργίες εξυπηρετούνται από τις δύο ξεχωριστές μοίρες του βλεννογόνου της μύτης: την αναπνευστική μοίρα (4/5 του βλεννογόνου) και την πολύ μικρότερη οσφρητική μοίρα, πού ευρίσκεται ψηλά, στη οσφρητική αύλακα.

new4_Close up of half of South Asian man face against yellow backgr 3.jpg

Σε τι χρησιμεύει η μύτη;
Ὁ ρόλος της μύτης είναι διπλός και πολύ σπουδαίος:
• να κλιματίζει (θέρμανση, καθαρισμός, ύγρανση) τον εισπνεόμενο αέρα
• να εξυπηρετεί την όσφρηση (και μέσω αυτής τη συνολική γεύση, την κοινωνικότητα και τη σεξουαλικότητα)
Οι ξεχωριστές αυτές λειτουργίες εξυπηρετούνται από τις δύο ξεχωριστές μοίρες του βλεννογόνου της μύτης: την αναπνευστική μοίρα (4/5 του βλεννογόνου) και την πολύ μικρότερη οσφρητική μοίρα, πού ευρίσκεται ψηλά, στη οσφρητική αύλακα.

cvphoto_PapastavrouAias.jpg

Χειρουργὸς ὤτων, ρινός, λάρυγγος
Μεσογείων 264
Χολαργὸς 155 62
Τηλ.: 210-6502-000, 697-444-2112, προσ. 210-7218-831

http://e-orl.gr/

Συνοπτικὸ Βιογραφικὸ Σημείωμα

῾Ο ἰατρὸς Αἴας-Θεόδωρος ᾿Αγγέλου Παπασταύρου γεννήθηκε στὴν Ἀθῆνα τῷ 1953, ὅπου καὶ συνεπλήρωσε τὶς ἐγκύκλιες καὶ βασικὲς πανεπιστημιακὲς σπουδές τῷ 1978 καὶ τὴν ἐκπαίδευσι στὴν εἰδικότητα τῷ 1984. Ἀνεκυρήχθη διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τῷ 1988.

Μετεκπαιδεύθηκε στὴν ὠτοχειρουργικὴ ἀπὸ ἐπιφανεῖς ὠτοχειρουργοὺς (Βερλετζίδης, Paparella, Parisier), στὴν κλινικὴ ἀκοολογία-νευρωτολογία (Lassmann), στὴν ἐνδοσκοπικὴ χειρουργικὴ τῶν παραρρινίων (Wigand καὶ Stammberger) καὶ τοῦ λάρυγγος (Wigand), καθὼς καὶ στὶς χειρουργικὲς ἐφαρμογὲς τῶν ἀκτίνων LASER (Wigand, Iro, Magriña).

῎Εχει συμμετάσχει σὲ πλῆθος σεμιναρίων συνεχιζομένης ἰατρικῆς ἐκπαιδεύσεως (CME credits) στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Εὐρώπη (ὠτοχειρουργική, πλαστικὴ χειρουργικὴ τοῦ προσώπου, φωνιατρική, κοχλιακὰ ἐμφυτεύματα, χειρουργικὴ κεφαλῆς καὶ τραχήλου, χειρουργικὲς ἐφαρμογὲς LASER, ραδιοσυχνοτήτων  κλπ). 

Διετέλεσε ἐπιμελητὴς ΩΡΛ κλινικῆς τοῦ νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» καὶ  διευθυντὴς τοῦ τμήματος ΩΡΛ τοῦ Κέντρου LASER & ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ποὺ λειτουργοῦσε παλαιότερα στὴν Κλινικὴ “ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”. Εἶναι ἱδρυτὴς του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-MEDISUB. Διετέλεσε ἐπίσης ἐπιστημονικὸς σύμβουλος τοῦ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, σύμβουλος τῆς ἑταιρείας παροχῆς ὠργανωμένων φροντίδων ὑγιείας TOTAL CARE NETWORK-TCN, μὲ ἀντικείμενο τὴ σχεδίασι τῶν ὑπηρεσιῶν ΩΡΛ ἐνδιαφέροντος, καὶ  συνεργάτης διαφόρων ἰδιωτικῶν νοσηλευτηρίων. ῞Ιδρυσε τὸ τμῆμα ΩΡΛ στὸ πρώην μαιευτήριο “ΗΡΑ”, τὸ ὁποῖο μετεξελίχθηκε σὲ Γενική Κλινικὴ Χολαργοῦ “ΙΑΣΩ GENERAL”, ὅπου κυρίως ἀσκεῖ τὴν δραστηριότητά του μέχρι σήμερα.

Εἶναι Διδάκτωρ τοῦ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ἑταῖρος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MINNESOTA, μέλος τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ, τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, τῆς ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τῆς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, τῆς ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μέλος ἐπὶ τιμῆ τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ, κλπ. 

Εἶναι σύμβουλος συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ ΙΑΤΡΙΚΗ καὶ μέλος τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ διαδικτυακοῦ περιοδικοῦ Virtual Medical Worlds (VMW). Μέλος ἐπίσης τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς τῆς ῾Εταιρείας Βλαστοκυττάρων StemHealth. ῎Εχει περισσότερες ἀπὸ 60 ἀνακοινώσεις καὶ ἐργασίες σὲ ῾Ελληνικὰ καὶ Διεθνῆ συνέδρια καὶ σὲ ῾Ελληνικὰ καὶ ξένα ἐπιστημονικὰ περιοδικά. 

Τὰ τρέχοντα ἐπιστημονικὰ ἐνδιαφέροντά του εἶναι:
Οἱ μεταμοσχεύσεις ὀσφρυτικῶν βλαστοκυττάρων σὲ ἀσθενεῖς μὲ κακώσεις τοῦ νωτιαίου μυελοῦ (παραπληγία).
Τὰ ἀλλογενῆ ὑλικὰ ἀποκαταστάσεως ἱστικῶν ἐλλειμάτων (κολλαγονικὲς μεμβράνες, ὑδροξυαπατίτης κλπ).
Οἱ βιομοριακὲς εφαρμογὲς στὶς νεοπλασματικὲς καὶ νευροωτολογικὲς παθήσεις καὶ στὸ γῆρας.
Οἱ ἐφαρμογὲς καινοτομιῶν στὴν ᾿Ωτορινολαρυγγολογία.

Στὰ γενικότερα ἐνδιαφέροντά του περιλαμβάνονται ἡ μελέτη τῆς ἀρχαίας ῾Ελληνικῆς Γραμματείας καὶ Γλώσσας, ἡ φυσικὴ ἀνθρωπολογία, ἡ κατάδυσι οἱ πολεμικὲς τέχνες, ἡ σκοποβολὴ καὶ πολλὰ ἄλλα σπὸρ (ἀναρρίχησι, ποτάμια ἀθλήματα, ἐπιβίωσι στὸ φυσικὸ περιβάλλον  κλπ).

Η διατροφή μας, παίζει πρωταρχικό ρόλο στο πως λειτουργούμε στη καθημερινότητα μας.

Είμαστε ότι τρώμε και αυτό που τρώμε…δείχνει ποιοι είμαστε!
Ο ανθρώπινος οργανισμός, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του, χρειάζεται ενέργεια.
Ενέργεια σημαίνει….πρωτεΐνες=σίδηρος, υδατάνθρακες=ενέργεια, λίπος=προστασία.
Επίσης..βιταμίνες=οχύρωση και καλή ανοσοποίηση, άλατα και ιχνοστοιχεία.
Η κόπωση και η υπνηλία, είναι χαρακτηριστικά κατάθλιψης ή κακής θρέψης, μιας και το νευρικό σύστημα, έχει ανάγκη από ενέργεια, αλλιώς ατονεί και απαντά έτσι.
Θεωρώ, ότι με μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε σπανάκι, μπρόκολο, συκώτι (1 φορά/εβδ ), ψάρια λιπαρά, φρούτα, όπως πορτοκάλια, μανταρίνια και ακτινίδια, γιαούρτι άπαχο κλπ. θα βελτιώσουν τη σωματική σου κατάσταση.
Θεωρώ επίσης απαραίτητο, να αρχίσεις κάποιο σκεύασμα σιδήρου, με τη συναίνεση του γιατρού σου.

Έχεις επισημάνει το πρόβλημα σου, και μπορείς να το λύσεις!
Χρειάζεται συνειδητοποίηση και σεβασμό ως προς εαυτόν και χωρίς υπερβολές!
Γιατί…ας μη ξεχνάμε…πως το καλύτερο για μας….
Ξεκινά…από εμάς τους ίδιους!

 

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

new_4976895_blog.jpg

Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για κάθε τομέα ανάπτυξης του παιδιού σας και για την εκπαίδευσή του. Με το παιχνίδι το παιδί αποκτά δεξιότητες, γνώσεις και δημιουργική σκέψη που θα τον εξοπλίσουν στην ενήλικη ζωή. Υπάρχουν διάφοροι τύποι παιχνιδιού:

pyramida.gif

Διατροφή; Μεσογειακή! H μεσογειακή δίαιτα είναι ένα από τα πιο ισορροπημένα μοντέλα διατροφής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής παράδοσης.

Έχοντας ως βασικά συστατικά τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια και το ελαιόλαδο, η μεσογειακή διατροφή ευνοεί τη συνολική υγεία, την ευεξία και τη μακροβιότητα.

 

pyramida.gif

Διατροφή; Μεσογειακή! H μεσογειακή δίαιτα ένα από τα πιο ισορροπημένα μοντέλα διατροφής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής παράδοσης.

Έχοντας ως βασικά συστατικά τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια και το ελαιόλαδο, η μεσογειακή διατροφή ευνοεί τη συνολική υγεία, την ευεξία και τη μακροβιότητα.

 

1.         ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ;

Eίναι μια από τις πιο γνωστές και συνηθισμένες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής και έχει σαν σκοπό την αισθητική βελτίωση της μύτης, έτσι ώστε να υπάρχει αρμονία με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.

1.         ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ;

Eίναι μια από τις πιο γνωστές και συνηθισμένες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής και έχει σαν σκοπό την αισθητική βελτίωση της μύτης, έτσι ώστε να υπάρχει αρμονία με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.