Λαχανοσαλάτα με καρότο και σέλινο

Μία απλή χειμωνιάτικη σαλάτα με λάχανο, καρότο και σέλινο. Είναι νόστιμη, υγιεινή και οικονομική. Πάει με πολλά φαγητά και διατηρείτε άνετα και 1-2 μέρες στο ψυγείο.

Υλικά

2 κού­πες ψι­λο­κομ­μένο λά­χανο
2 κου­τα­λιές λε­μόνι ή ξίδι
4 κου­τα­λιές ε­λαι­ό­λαδο
1 Πρέζα α­λάτι
2 κα­ρότα τριμ­μένα
2-3 κλα­δά­κια σέ­λινο (προ­αι­ρε­τικά)

Εκτέλεση

1. Για να κό­ψεις το λάχανο σα­λάτα πρέ­πει πρώτα να το πλύ­νεις ο­λό­κληρο ό­πως εί­ναι και να βγά­λεις ένα δύο ε­ξω­τε­ρικά του φύλλα.

2. Στη συ­νέ­χεια το κό­βεις κά­θετα στη μέση. Με πολύ κο­φτερό και μα­κρύ μα­χαίρι κό­βεις πολύ λε­πτά το λά­χανο αρ­χί­ζον­τας από το κάτω μέ­ρος στο κέν­τρο, συ­νε­χώς α­νε­βά­ζον­τας το μα­χαίρι και κό­βον­τας από πάνω προς τα κάτω γυ­ρί­ζον­τας και κό­βον­τας προς τα δε­ξιά και προς τα α­ρι­στερά και πάλι προς το κέν­τρο, α­πο­φεύ­γον­τας το κεν­τρικό κοτ­σάνι του. Όσο πιο λε­πτό και μα­κρύ κό­βε­ται το λά­χανο τόσο πιο νό­στιμη γί­νε­ται η σα­λάτα.

3. Α­φού κό­ψεις όσο χρει­άζεσαι το βά­ζεις στη σα­λα­τι­έρα.

4. Στο ση­μείο αυτό υ­πάρ­χουν δύο ε­πι­λο­γές. Α­φή­νεις το λά­χανο ό­πως εί­ναι, ρί­χνεις λίγο α­λάτι, το λα­δο­λέ­μονο ή το λα­δό­ξιδό μας και α­να­κα­τεύ­εις καλά και σερ­βί­ρεις. Ε­ναλ­λα­κτικά, α­φού ρί­ξεις λίγο α­λάτι το τρί­βεις μία δύο φο­ρές με το χέρι μας για να “μα­ρα­θεί” λίγο.

5. Στη συ­νέ­χεια α­νε­ξάρ­τητα με την ε­πι­λογή μας ως προς το λά­χανο, πλέ­νεις και κα­θα­ρί­ζεις τα κα­ρότα, τα κό­βεις στον τρί­φτη και τα ρί­χνεις στη σα­λα­τι­έρα.

6. Ψι­λο­κό­βεις και ρί­χνεις το σέ­λινο.

7. Ρί­χνεις το λα­δο­λέ­μονο ή το λα­δό­ξιδο. Α­να­κα­τεύ­εις, δο­κι­μά­ζεις από α­λάτι και ξίδι και σερ­βί­ρεις.

Πηγή: Ευτύχης Μπλέτσας (bletsas.gr)