ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

cvphoto_PapastavrouAias.jpg

Χειρουργὸς ὤτων, ρινός, λάρυγγος
Μεσογείων 264
Χολαργὸς 155 62
Τηλ.: 210-6502-000, 697-444-2112, προσ. 210-7218-831

http://e-orl.gr/

Συνοπτικὸ Βιογραφικὸ Σημείωμα

῾Ο ἰατρὸς Αἴας-Θεόδωρος ᾿Αγγέλου Παπασταύρου γεννήθηκε στὴν Ἀθῆνα τῷ 1953, ὅπου καὶ συνεπλήρωσε τὶς ἐγκύκλιες καὶ βασικὲς πανεπιστημιακὲς σπουδές τῷ 1978 καὶ τὴν ἐκπαίδευσι στὴν εἰδικότητα τῷ 1984. Ἀνεκυρήχθη διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τῷ 1988.

Μετεκπαιδεύθηκε στὴν ὠτοχειρουργικὴ ἀπὸ ἐπιφανεῖς ὠτοχειρουργοὺς (Βερλετζίδης, Paparella, Parisier), στὴν κλινικὴ ἀκοολογία-νευρωτολογία (Lassmann), στὴν ἐνδοσκοπικὴ χειρουργικὴ τῶν παραρρινίων (Wigand καὶ Stammberger) καὶ τοῦ λάρυγγος (Wigand), καθὼς καὶ στὶς χειρουργικὲς ἐφαρμογὲς τῶν ἀκτίνων LASER (Wigand, Iro, Magriña).

῎Εχει συμμετάσχει σὲ πλῆθος σεμιναρίων συνεχιζομένης ἰατρικῆς ἐκπαιδεύσεως (CME credits) στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Εὐρώπη (ὠτοχειρουργική, πλαστικὴ χειρουργικὴ τοῦ προσώπου, φωνιατρική, κοχλιακὰ ἐμφυτεύματα, χειρουργικὴ κεφαλῆς καὶ τραχήλου, χειρουργικὲς ἐφαρμογὲς LASER, ραδιοσυχνοτήτων  κλπ). 

Διετέλεσε ἐπιμελητὴς ΩΡΛ κλινικῆς τοῦ νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» καὶ  διευθυντὴς τοῦ τμήματος ΩΡΛ τοῦ Κέντρου LASER & ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ποὺ λειτουργοῦσε παλαιότερα στὴν Κλινικὴ “ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”. Εἶναι ἱδρυτὴς του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-MEDISUB. Διετέλεσε ἐπίσης ἐπιστημονικὸς σύμβουλος τοῦ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, σύμβουλος τῆς ἑταιρείας παροχῆς ὠργανωμένων φροντίδων ὑγιείας TOTAL CARE NETWORK-TCN, μὲ ἀντικείμενο τὴ σχεδίασι τῶν ὑπηρεσιῶν ΩΡΛ ἐνδιαφέροντος, καὶ  συνεργάτης διαφόρων ἰδιωτικῶν νοσηλευτηρίων. ῞Ιδρυσε τὸ τμῆμα ΩΡΛ στὸ πρώην μαιευτήριο “ΗΡΑ”, τὸ ὁποῖο μετεξελίχθηκε σὲ Γενική Κλινικὴ Χολαργοῦ “ΙΑΣΩ GENERAL”, ὅπου κυρίως ἀσκεῖ τὴν δραστηριότητά του μέχρι σήμερα.

Εἶναι Διδάκτωρ τοῦ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ἑταῖρος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MINNESOTA, μέλος τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ, τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, τῆς ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τῆς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, τῆς ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μέλος ἐπὶ τιμῆ τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ, κλπ. 

Εἶναι σύμβουλος συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ ΙΑΤΡΙΚΗ καὶ μέλος τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ διαδικτυακοῦ περιοδικοῦ Virtual Medical Worlds (VMW). Μέλος ἐπίσης τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς τῆς ῾Εταιρείας Βλαστοκυττάρων StemHealth. ῎Εχει περισσότερες ἀπὸ 60 ἀνακοινώσεις καὶ ἐργασίες σὲ ῾Ελληνικὰ καὶ Διεθνῆ συνέδρια καὶ σὲ ῾Ελληνικὰ καὶ ξένα ἐπιστημονικὰ περιοδικά. 

Τὰ τρέχοντα ἐπιστημονικὰ ἐνδιαφέροντά του εἶναι:
Οἱ μεταμοσχεύσεις ὀσφρυτικῶν βλαστοκυττάρων σὲ ἀσθενεῖς μὲ κακώσεις τοῦ νωτιαίου μυελοῦ (παραπληγία).
Τὰ ἀλλογενῆ ὑλικὰ ἀποκαταστάσεως ἱστικῶν ἐλλειμάτων (κολλαγονικὲς μεμβράνες, ὑδροξυαπατίτης κλπ).
Οἱ βιομοριακὲς εφαρμογὲς στὶς νεοπλασματικὲς καὶ νευροωτολογικὲς παθήσεις καὶ στὸ γῆρας.
Οἱ ἐφαρμογὲς καινοτομιῶν στὴν ᾿Ωτορινολαρυγγολογία.

Στὰ γενικότερα ἐνδιαφέροντά του περιλαμβάνονται ἡ μελέτη τῆς ἀρχαίας ῾Ελληνικῆς Γραμματείας καὶ Γλώσσας, ἡ φυσικὴ ἀνθρωπολογία, ἡ κατάδυσι οἱ πολεμικὲς τέχνες, ἡ σκοποβολὴ καὶ πολλὰ ἄλλα σπὸρ (ἀναρρίχησι, ποτάμια ἀθλήματα, ἐπιβίωσι στὸ φυσικὸ περιβάλλον  κλπ).